Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży ---> pobierz

Regulamin promocji "Testuj urządzenie przez 30 dni" ---> pobierz

Formularz reklamacyjny ----> pobierz

 

SKRZYDLANATURY.PL
Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

 

I. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

KLIENT, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

Sprzedawca – każdy pracownik zatrudniony w Sklepie Internetowym SKRZYDLANATURY.PL, działający w jego imieniu i na jego rzecz

Sklep Internetowy, Sklep – firma Montavis Sp. z o.o. z siedzibą w 81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 3/1, adres korespondencyjny dla Klientów Sklepu: Nowy Wiec 38a, 83-421 Nowy Wiec, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 5862326788, REGON: 369243567, KRS: 0000713078, adres email: biuro@skrzydlanatury.pl; nr telefonu: +48 881682345(6)

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

II. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę Montavis Sp. z o.o. i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Sklep sprzedaży.
 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym SKRZYDLANATURY.PL, zwanym dalej Klientem, a Sklepem SKRZYDLANATURY.PL, zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym
 3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep SKRZYDLANATURY.PL jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

 


III. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego SKRZYDLANATURY.PL
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym SKRZYDLANATURY.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego SKRZYDLANATURY.PL wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zwolnione są z podatku VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 • gotówką przy odbiorze osobistym w punkcieodbioru po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru: Kartuzy, Wzgórze Wolności 5
 • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

Montavis Sp. z o.o.
Bank IdeaBank
IBAN: PL18 1950 0001 2006 0052 1334 0002
BIC/SWIFT: IEEAPLPA

 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 • kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl
 • w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu,Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.


6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Skrzydła Natury do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury.9. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Skrzydła Natury, bp. Dominika 24; 81-402 Gdynia lub elektronicznie na adres biuro@skrzydlanatury.pl.

 


IV. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy:

Dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://skrzydlanatury.pl/pl/logowanie:

 • § Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego
 • § Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zaakceptowanie warunków regulaminu, a także w przypadku klienta będącego konsumentem, złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy

 

2. Dokonać zakupu bez rejestracji korzystając z opcji „Szybkie zakupy”

3. Należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaakceptować warunki regulaminu, a także w przypadku klienta będącego konsumentem, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy

4. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym SKRZYDLANATURY.PL,
  • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Skrzydła Natury i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 - realizacji umowy przez Sprzedającego,
- informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy SKRZYDLANATURY.PL,
 
6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  mailowo  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu SKRZYDLANATURY.PL z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu SKRZYDLANATURY.PL
 
7. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym SKRZYDLANATURY.PL należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

8. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

9. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.


V. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym SKRZYDLANATURY.PL realizowane są w ciągu 1 do 5 dni roboczych.
 2. W przypadku reklamacji dotyczących widocznych uszkodzeń mechanicznych Towarów lub przesyłki powstałych podczas transportu, wymagany jest podpis Klienta na odpowiednim protokole reklamacyjnym w obecności osoby dostarczającej Towar. Klient powinien sprawdzić Towar w momencie jego dostawy.
 3. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Pocztą Polską na wskazany przez Klienta adres. 
 4. Klient może także odebrać zamówiony produkt w Punkcie Odbioru.
 5. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie http://skrzydlanatury.pl/pl/content/24-koszty-wysylki
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DPD odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 


VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby SKRZYDLANATURY.PL (wskazany w tytule I niniejszego Regulaminu LUB drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@skrzydlanatury.pl. Wzór oświadczenia dołączany jest do każdej przesyłki z zamówieniem.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza. Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej.
 3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym SKRZYDLANATURY.PL posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

7. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

9. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 30-40 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).


VII. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił formularz znajdujący się na stronie internetowej http://skrzydlanatury.pl i dołączył do przesyłki z reklamowanym produktem, co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego trwającego nie dłużej niż 14 dni przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania.
 5. Reklamowane wyciskarki JR Ultra wraz z wypełnionym formularzem należy dostarczyć na adres korespondencyjny Sprzedającego (ul. Nowy Wiec 38a, 83-421 Nowy Wiec); Na pozostałe urządzenia otrzymają Państwo adresy i kontakt do serwisu tych urządzeń.
 6. Reklamowany towar musi być czysty i dobrze zabezpieczony do wysyłki.
 7. Brak wypełnionego formularza reklamacyjnego uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 9. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 10. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.